Ανακοινώσεις Επενδυτών

Η Εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 06-02-2020, με εξαετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία κάθε φορά έπεται της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίασή του την 06-02-2020, ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 6/2/2020

Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 133 παρ.2 του Ν.4548/2018, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 6η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:00, στα γραφεία της στην Αθήνα, έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 15.01.2020 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Ανακοίνωση σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρου 27 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 06/02/2020

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ  που υφίστανται την 16η Ιανουαρίου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 6ης Φεβρουαρίου 2020, ανέρχεται σε 8.298.467 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Σχέσεις Επενδυτών

Δείτε πληροφορίες για τις οικονομικές καταστάσεις, τις ταμειακές ροές, το μετοχικό κεφάλαιο και πολλά άλλα στην σχετική ενότητα.

Εταιρικό Προφίλ

Δείτε πληροφορίες για το ιστορικό, την εταιρική δομή, καθώς και άλλα χρήσιμα στοιχεία για την IDEAL στην σχετική ενότητα.