Ανακοινώσεις Επενδυτών

Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.3340/2005, ενημερώνει το  επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2019, που διενεργήθηκε από τον  Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 65Α παρ.1 του ν.4174/12013, τόσο στην εταιρεία όσο και στις Ελληνικές θυγατρικές της, εξεδόθησαν αντίστοιχα Φορολογικά Πιστοποιητικά με Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.  

Η Εταιρεία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2284/26.10.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην λειτουργία της, προβαίνει στην παρακάτω συμπληρωματική σημείωση των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, αναφορικά με:

  1. την επίπτωση της πανδημίας Covid-19 στη λειτουργία  της Εταιρείας, 
  2. τα μέτρα που ελήφθησαν για τον περιορισμό της εν λόγω επίπτωσης και 
  3. την εκτίμηση για την επίδραση της πανδημίας αυτής στην μελλοντική της πορεία.

Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 133 παρ.2 του Ν.4548/2018, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 27η Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00, στα γραφεία της στην Αθήνα, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 29.06.2020 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Σχέσεις Επενδυτών

Δείτε πληροφορίες για τις οικονομικές καταστάσεις, τις ταμειακές ροές, το μετοχικό κεφάλαιο και πολλά άλλα στην σχετική ενότητα.

Εταιρικό Προφίλ

Δείτε πληροφορίες για το ιστορικό, την εταιρική δομή, καθώς και άλλα χρήσιμα στοιχεία για την IDEAL στην σχετική ενότητα.